Nasza placówka ma wspierać rodzinę w procesie wychowania i nauczania
poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego
i wszechstronnego rozwoju oraz ściśle współpracować z bliższym i dalszym
otoczeniem działając dla dobra społeczności szkolnej, lokalnej
oraz społeczeństwa polskiego.
W naszej szkole dążymy do wychowania uczniów
na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz obywateli RP.
Uczymy ich kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego.
Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras,
ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów.
Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami
niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.

MODEL ABSOLWENTA

Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy
do wykształcenia i wychowania ucznia, który…
-Umie pracować w grupie, zna swoje prawa i obowiązki
-Ma poczucie przynależności do klasy, jest jej częścią.
-Posiada umiejętność samodzielnej i systematycznej pracy.
-Potrafi się kulturalnie zachować w różnych sytuacjach.
-Zna symbole narodowe, regionu, wie jak się wobec nich zachować.
-Dostrzega różnice wśród ludzi, potrafi okazać szacunek drugiemu człowiekowi.
-Potrafi rozróżnić dobro i zło w różnych sytuacjach.
-Wie, do kogo może zwrócić się o pomoc.
-Przestrzega ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych, takich
-jak: prawdomówność, uczciwość, kultura osobista.
-Potrafi prezentować swoje sądy z poszanowaniem zdania innych, jest tolerancyjny.
-Jest ciekawy świata: poszerza swoją wiedzę, zdobywając ją korzysta z różnych źródeł, interesuje się otaczającą go rzeczywistością.
-Czynnie uczestniczy we wspólnych działaniach na terenie klasy, szkoły, środowiska.
-Zna i stosuje prawa i obowiązki ucznia.
-Ma poczucie tożsamości, przynależności kulturowej.